Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề hàn
Tuyển dụng 3 nam nghề nhuộm
Tuyển dụng 9 nam nghề hàn đóng tàu
Tuyển dụng 26 nam nghề hàn đóng tàu (đi lại)
Tuyển dụng 22 nam nghề chế biến đồ ăn sẵn
Tuyển dụng 3 nam nghề gia công kim loại
Tuyển dụng 3 nam nghề dàn giáo
Tuyển dụng 6 nam nghề cốp pha
1 2