Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề sơn kim loại
Tuyển dụng 3 nam nghề làm kim loại
Tuyển dụng 3 nam nghề hàn
Tuyển dụng 2 nam nghề mộc nội thất
Tuyển dụng 2 nam nghề dùng máy xây dựng
Tuyển dụng 2 nam nghề chống thấm
Tuyển dụng 3 nam nghề lợp ngói
Tuyển dụng 5 nam nghề hàn kết cấu
1 2 3 12