Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề hàn kết cấu
Tuyển dụng 3 nam nghề đúc chất dẻo có cốt
Tuyển dụng 3 nam nghề chống thấm
Tuyển dụng 2 nam nghề chống thấm
Tuyển dụng 3 nam nghề đúc chất dẻo có cốt
Tuyển dụng 3 nam nghề lợp ngói
Tuyển dụng 5 nam nghề hàn kết cấu
Tuyển dụng 3 nam nghề tiện
1 2 3 4 12