Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề nhuộm
Tuyển dụng 5 nam nghề đúc
Tuyển dụng 2 nam nghề đào xới
Tuyển dụng 06 nam nghề gia công kim loại
Tuyển dụng 3 nam nghề lắp ráp thiệt bị và các máy điện
Tuyển dụng 15 nam nghề hàn, máy, điện
10 11 12