Giỏ hàng

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông - Công Ty CPPT Nguồn nhân lực LOD

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công Ty CPPT Nguồn nhân lực LOD về việc chi trả cổ tức năm 2023;

Căn cứ quyết định số : 37/QĐ-HĐQT-LOD ngày 29 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quả trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2023

.....................................................

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Contact Me on messenger