Giỏ hàng

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023_Công ty CPPT Nguồn nhân lực LOD

Căn cứ quyết định triệu tập số 55 QĐ/HĐQT-LOD ngày 06/06/2023 của Chủ tịch HĐQT Công ty; và lúc 9h00 ngày 29 tháng 06 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CPPT Nguồn nhân lực LOD đã được tiến hành tại hội trường Công ty, 924 Bạch Đằng, P. Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, với sự tham dự của 23 cổ đông, đại diện cho quyền sở hữu của 8.029.881 cổ phần, tương đương với 80.298.810.000 đồng, chiếm 98.07% vốn điều lệ của Công ty.
......................................
Contact Me on messenger