Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 2 nam nghề làm kim loại miếng dùng trong xây dựng
Tuyển dụng 3 nam nghề cấp liệu bê tông bằng áp lực
Tuyển dụng 6 nam nghề gia công tinh
Tuyển dụng 2 nam nghề lát gạch
Tuyển dụng 6 nam nghề hàn kết cấu
Tuyển dụng 3 nam nghề cập liệu bê tông bằng áp lực
Tuyển dụng 2 nam nghề hàn chi tiết
Tuyển dụng 2 nam nghề làm kim loại miếng
1 2 3 4