Giỏ hàng

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông - Công Ty CPPT Nguồn nhân lực LOD

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công Ty CPPT Nguồn nhân lực LOD về việc chi trả cổ tức năm 2022;
Căn cứ quyết định số : 65/QĐ-HĐQT-LOD ngày 04 tháng 07 năm 2023 của Hội đồng quả trị Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2022
.....................................................
 
Contact Me on messenger