Giỏ hàng

Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 công ty CPPT Nguồn Nhân Lực LOD

Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của công ty CPPT Nguồn Nhân Lực LOD.
Hội đồng quản trị công ty LOD, căn cứ vào luật doanh nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.........

 

Contact Me on messenger