Giỏ hàng

Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban kiểm soát công ty LOD

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020
Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD đã được Đại hội ssoongf cổ đông thông qua 
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, ngày 30 tháng 6 năm 2021..............................
DOWNLOAD TẠI ĐÂY!
Contact Me on messenger