Giỏ hàng

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Công Ty LOD 2021

Theo Quyết định triệu tập số 35 QĐ/HĐQT-LOD ngày 03 tháng 06 năm 2021 của Chủ tịch HĐQT công ty; vào lúc 9h00 ngày 30 tháng 06 năm 2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD đã tiến hành tại hội trường Công ty,...

 

 

 

 

 
 
Contact Me on messenger