Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 2 nữ nghề đúc thép
Tuyển dụng 6 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 1 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 2 nữ nghề xe chỉ
Tuyển dụng 1 nữ nghề sơn
Tuyển dụng 2 nữ nghề dệt
Tuyển dụng 1 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 2 nữ nghề sơn
1 2 3 4