Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 12 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 6 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 4 nữ nghề hộ lý
Tuyển dụng 3 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 3 nữ nghề sơn nhựa
Tuyển dụng 3 nữ nghề nhựa
Tuyển dụng 1 nữ nghề sơn nhựa
Tuyển dụng 1 nữ nghề đúc đồ nhựa
1 2 3 5