Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 3 nữ nghề nhựa
Tuyển dụng 1 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 2 nữ nghề đúc nhựa
Tuyển dụng 1 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 2 nữ nghề sơn
Tuyển dụng 6 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 7 nữ nghề nhựa