Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 3 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 3 nữ nghề nhuộm
Tuyển dụng 3 nữ nghề hộ lý
Tuyển dụng 4 nữ nghề hộ lý
Tuyển dụng 2 nữ nghề xe chỉ
Tuyển dụng 3 nữ nghề hộ lý
Tuyển dụng 1 nữ nghề sơn
Tuyển dụng 2 nữ nghề sơn
1 2 3 4