Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nữ

Tuyển dụng 12 nữ nghề vệ sinh chăm sóc tòa nhà
Tuyển dụng 3 nữ nghề nhựa
Tuyển dụng 2 nữ nghề xe chỉ
Tuyển dụng 1 nữ nghề sơn nhựa
Tuyển dụng 1 nữ nghề đúc đồ nhựa
Tuyển dụng 1 nữ nghề nông nghiệp chăn nuôi
Tuyển dụng 2 nữ nghề đúc nhựa
Tuyển dụng 1 nữ nghề sản xuất sợi đan dọc
1 2 3 5