Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề tiện
Tuyển dụng 3 nam nghề mạ điện
Tuyển dụng 3 nam nghề lắp ráp thiết bị điện
Tuyển dụng 3 nam nghề hàn
Tuyển dụng 8 nam nghề hàn, sơn
Tuyển dụng 3 nam nghề tiện
Tuyển dụng 3 nam nghề nhuộm
1 2 3 8