Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề tiện
Tuyển dụng 3 nam nghề mạ điện
Tuyển dụng 3 nam nghề hàn
Tuyển dụng 8 nam nghề hàn, sơn
Tuyển dụng 2 nam nghề đứng máy tiện
Tuyển dụng 3 nam nghề dựng dàn giáo
Tuyển dụng 3 nam nghề nhuộm
1 2 3 6