Giỏ hàng

Lao động Nhật Bản - Đơn hàng cho nam

Tuyển dụng 3 nam nghề sơn kim loại
Tuyển dụng 3 nam nghề làm kim loại
Tuyển dụng 2 nam nghề dùng máy xây dựng
Tuyển dụng 2 nam nghề chống thấm
Tuyển dụng 3 nam nghề đúc chất dẻo có cốt
Tuyển dụng 3 nam nghề lợp ngói
Tuyển dụng 3 nam nghề tiện
Tuyển dụng 3 nam nghề mạ điện
1 2 3 7