Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Cong ty LOD thí diẻm dua lao dọng thuyèn vien tàu cá gàn bò sang Dài Loan làm viẹc

Công ty LOD thí điểm đưa lao động thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc.

04/01/2017 | 09:24

Triển khai Công văn số 1178/QLLĐNN-ĐL-CM ngày 11/8/2015 của Cục quản lý lao động Ngoài nước về việc : “Đồng ý để Công ty LOD thí điểm đưa lao động thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc .

Trang đầu  ...  4  5  6  ...  Trang cuối