Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Giới thiệu về biểu mẫu đăng ký online

(*) Thông tin cần điền
Họ và tên: (*)
Địa chỉ: (*)
Điện thoại: (*)
Điện thoại gia đình (Bố hoặc Mẹ): (*)
Trường THPT bạn theo học: (*)
Ngành nghề quan tâm: (*)
Bạn biết đến Trường CĐ nghề Kỹ thuật
- Công nghệ LOD qua đâu?: