Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Chốt Danh Sách Cổ Đông Hiện Hữu Tham Dự Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Công Ty LOD

Chốt Danh Sách Cổ Đông Hiện Hữu Tham Dự Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Công Ty LOD

Thứ hai, 28/03/2016 16:59

Chốt Danh Sách Cổ Đông Hiện Hữu Tham Dự Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2016 Công Ty LOD

XEM ĐẦY ĐỦ XIN CLICK VÀO LINK DƯỚI

https://drive.google.com/file/d/0B_8kjsKt3LQYMGY5YkRpQUM3UjA/view