Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Công ty LOD thí điểm đưa lao động thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc.

Thứ tư, 04/01/2017 09:24

Triển khai Công văn số 1178/QLLĐNN-ĐL-CM ngày 11/8/2015 của Cục quản lý lao động Ngoài nước về việc : “Đồng ý để Công ty LOD thí điểm đưa lao động thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc .

Công ty LOD đã tuyển chọn các thuyền viên có đầy đủ các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Công ty môi giới Đài Loan .

 Ngày 7/9/2015 ,khóa đào tạo thuyền viên đợt 1 khai giảng tại Trường Cao đẳng nghề – Kỹ thuật công nghệ LOD . Các thuyền viên hoàn thành khóa đào tạo dự kiến 1 tháng sẽ được làm thủ tục sang Đài Loan làm việc trên các tàu đánh cá gần bờ.