Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Báo cáo tài chính hợp nhất 2014 và nghị quyết đại hội cổ đông 2015

Thứ ba, 07/04/2015 11:12

Xem và download báo cáo tài chính hợp nhất 2014 tại link dưới đây:
https://drive.google.com/file/d/0B_aqnz2pjCOCMDh5V1dYSmY4Wmc/view?usp=sharing
Xem và download nghị quyết đại hội cổ đông 2015 tại link dưới đây:
https://drive.google.com/file/d/0B_aqnz2pjCOCQWlXd09rOFZoaTg/view?usp=sharing