Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Hồ sơ đại hội đồng cổ đông 2015

Thứ hai, 30/03/2015 15:13

Xem và download hồ sơ đại hội đồng cổ đông 2015 của công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực LOD tại link dưới đây:
https://drive.google.com/file/d/0B_aqnz2pjCOCeFdxMEV3Y2FJbzA/view?usp=sharing
Xem và download danh sách cổ đông tại link dưới:
https://drive.google.com/open?id=0B_aqnz2pjCOCZHg2SmpObnZ5YW8&authuser=0