Liên kết link

Điền xong mẫu đơn xin gửi về địa chỉ email ptt@lod.vn

Bài 1: Hiragana

Học tiếng Nhật cơ bản - Bài 1: Hiragana

Thứ bảy, 09/03/2013 13:22

Học chữ là bước đầu tiên trong quá trình học tiếng Nhật, nều phần chữ viết không vững thì bạn không thể tiến xa hơn trong quá trình học tiếng Nhật.

Có 3 loại chữ viết được sử dụng song song trong tiếng Nhật là Hiragana, Katakana và Kanji, ngoài ra trong một số trường hợp chữ Romanji (alphabet) cũng được sử dụng.

Để bắt đầu chúng ta sẽ học bảng chữ cái tiếng Nhật HIRAGANA. Khi học chữ, các bạn cần học nhớ mặt chữ trước, sau đó mới học viết và cuối cùng là ghép chữ thành từ để đọc, học chắc từng bước, bạn sẽ nhớ rất nhanh và nhớ kỹ chứ không phải như học vẹt, học trước quên sau. (bấm vào đây để tải file âm thanh hướng dẫn cách đọc).


   a  い i    u     e     o
  ka  き   ki  く ku   ke  こ ko
 さ sa  しshi  すsu se  そ so
 た ta  ちchi  つtsu te  と  to
 な na  に ni  ぬnu ne  のno

 は ha  ひhi  ふfu he  ほho
 まma  みmi  むmu me  もmo
 やya    ゆyu    よyo
 らra  りri  る ru re  ろro
 わwa        をo
         んn
   
 が ga  ぎgi  ぐgu  げge  ごgo
 ざza  じ ji  ずzu  ぜze  ぞzo
 だda  ぢji  づzu  でde  どdo
 ばba  びbi  ぶbu  べbe  ぼbo
pa  ぴpi  ぷpu  ぺpe  ぽpo
 
 きkya   きkyu  き kyo
 し sha   しshu  し sho
 ちcha   ち chu  ち cho
 に nya   にnyu  にnyo
 ひhya   ひhyu  ひ hyo
 みmya   みmyu  み myo
 りrya   り  ryu  りょ  ryo
 ぎ gya   ぎ gyu  ぎ gyo
 じ ja   じ  ju  じ  jo
 びbya   びbyu  び byo
 ぴ pya   ぴ pyu  ぴ pyo